Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Čečehov.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

V prílohe nájde „Oznámenie o zverejnení rozdel’ovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznamu vyrovnaní v peniazoch projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Čečehov“

V súlade s § 13 ods.1 zákona, Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor zverejňuje
rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznam vyrovnaní
v peniazoch na úradnej tabuli Obecného úradu Čečehov a je dispozícií k verejnému nahliadnutiu
po dobu 30 dní od zverejnenia tohto oznámenia, počas pracovných dní – úradných hodín na
Obecnom úrade Čečehov.

Prílohy

Popis

Obec Čečehov, ako dotknutá obec podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec, informuje verejnosť o doručení Správy o hodnotení strategického dokumentu „Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji“.

Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/adaptacna-strategia-na-dosledky-zmeny-klimy-v-kosickom-kraji .

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín, na základe vopred dohodnutého termínu.

Verejnosť môže do správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie . Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu je verejnosti prístupné najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu v sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe na adresu:

Okresný úrad Košice
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Komenského 52
040 01 Košice

Okresný úrad Košice zároveň oznamujem, že podľa § 11 ods. 4 zákona sa uskutoční dňa 28.06.2024 o 11.30 hod. v budove Úradu Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, v zasadačke č. 310 na 2. poschodí verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji“.

Prílohy

Popis

Obec Čečehov, ako dotknutá obec podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec, informuje verejnosť o doručení Správy o hodnotení strategického dokumentu „Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2024-2030“.

Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/strategia-rozvoja-cyklistickej-dpravy-cykloturistiky-kosickeho-kraja-2 .

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín, na základe vopred dohodnutého termínu.

Verejnosť môže do správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie . Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu je verejnosti prístupné najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu v sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe na adresu:

Okresný úrad Košice
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Komenského 52
040 01 Košice

Okresný úrad Košice zároveň oznamujem, že podľa § 11 ods. 4 zákona sa uskutoční dňa 28.06.2024 o 11.30 hod. v budove Úradu Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, v zasadačke č. 310 na 2. poschodí verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2024-2030“.

Prílohy

Popis

Hlavná kontrolórka obce Čečehov predkladá Návrh kontrolnej činnosti na II. polrok 2024.

Pripomienky a návrhy k predmetnému návrhu môžete podať osobne v úradných hodinách do podateľne OcÚ Čečehov alebo elektronicky (email, elektronická schránka) do 26.05.2024 (vrátane).

Prílohy

Popis

Obec Čečehov, ako dotknutá obec podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec, informuje verejnosť o doručení Správy o hodnotení strategického dokumentu „Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030“.

Oznámenie o strategickom dokumente „Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030“ je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030 | Enviroportál (enviroportal.sk)

a prílohách informácie nižšie.

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín, na základe vopred dohodnutého termínu.

Verejnosť do oznámenia o strategickom dokumente môže nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie . Oznámenie o strategickom dokumente je verejnosti prístupné najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu v sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe na adresu:

Okresný úrad Košice
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Komenského 52
040 01 Košice

Okresný úrad Košice zároveň oznamujem, že podľa § 11 ods. 4 zákona sa uskutoční dňa 29.05.2024 o 13.30 hod. v budove Úradu Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, v zasadačke č. 310 na 2. poschodí verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030“.

Súvisiace dokumenty

Oznámenie o strategickom dokumente Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030

Prílohy

Popis

Obec Čečehov, ako dotknutá obec podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec, informuje verejnosť o doručení Správy o hodnotení strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)“.

Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)“ je zverejnené na webovom
sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030) | Enviroportál (enviroportal.sk)

a prílohách informácie nižšie.

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín, na základe vopred dohodnutého termínu.

Verejnosť do oznámenia o strategickom dokumente môže nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie . Oznámenie o strategickom dokumente je verejnosti prístupné najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu v sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe na adresu:

Okresný úrad Košice
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Komenského 52
040 01 Košice

Okresný úrad Košice zároveň oznamuje, že podľa § 11 ods. 4 zákona sa uskutoční dňa 29.05.2024 o 11.15 hod. v budove Úradu Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, v zasadačke č. 310 na 2. poschodí verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)“.

Súvisiace dokumenty

Oznámenie o strategickom dokumente Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)

Prílohy

Popis

Obec Čečehov, ako dotknutá obec podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec, informuje verejnosť o doručení oznámenia o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre aglomeráciu Košice a zónu Košický kraj“.

Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030“ je zverejnené na webovom
sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-na-zlepsenie-kvality-ovzdusia-pre-aglomeraciu-kosice-zonu-kosi

a prílohách informácie nižšie.

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1009 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín, na základe vopred dohodnutého termínu.

Verejnosť do oznámenia o strategickom dokumente môže nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie . Oznámenie o strategickom dokumente je verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od zverejnenia.

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Verejná vyhláška - Výzva na uplatnenie predkupného práva k akciám akcionára v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Verejná vyhláška - Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod akcií obce Čečehov v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s
Verejná vyhláška - Zámer a spôsob prevodu akcií obce Čečehov tvoriacich podiel na základnom imaní VVS, a. s.