Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Čečehov.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Verejná vyhláška - Výzva na uplatnenie predkupného práva k akciám akcionára v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
Verejná vyhláška - Podmienky obchodnej verejnej súťaže na prevod akcií obce Čečehov v obchodnej spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s
Verejná vyhláška - Zámer a spôsob prevodu akcií obce Čečehov tvoriacich podiel na základnom imaní VVS, a. s.

Prílohy

Popis

Spoločnosť Východoslovenská distribučná, a. s. (ďalej len „VSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto

Vyzýva
všetkých vlastníkov* nehnuteľností v katastrálnom území, resp. katastrálnych územiach v správe obce/mesta Čečehov, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia VN/VVN vo vlastníctve spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy, a to v rozsahu podľa § 43 zákona č. 251/2012 Z. z..

Viac v texte prílohy

Prílohy

Popis

a) Informácia pre voličov o podmienkach práva voliť a byť volený v prílohe

b) informáciu o utvorení volebných okrskov s vymedzením ich územného
obvodu a o určení volebnej miestnosti

počet volebných okrskov územný obvod volebného okrskuurčenie volebnej miestnosti
1 obec ČečehovKultúrny dom Čečehov 110, 072 11

c) zverejnenie e-mailových adries

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v Čečehove
cecehov@cecehov.sk

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacie preukazu
cecehov@cecehov.sk

Prílohy

Popis

Obec Čečehov, ako dotknutá obec podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec, informuje verejnosť o doručení oznámenia o strategickom dokumente „Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030“ a zároveň oznamuje, že dokument je zverejnený na adrese:

Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030“ je zverejnené aj na webovom
sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-inovacna-strategia-kosickeho-kraja-2121-2030

a prílohách informácie nižšie.

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín, na základe vopred dohodnutého termínu.

Verejnosť do oznámenia o strategickom dokumente môže nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie . Oznámenie o strategickom dokumente je verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od zverejnenia.