Preskočiť na obsah

Informácia – Správa o hodnotení strategického dokumentu „Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji „

Zverejnené
14. júna 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
14. júna 2024 − 5. júla 2024
Kategória

Obec Čečehov, ako dotknutá obec podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec, informuje verejnosť o doručení Správy o hodnotení strategického dokumentu „Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji“.

Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu sú zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/adaptacna-strategia-na-dosledky-zmeny-klimy-v-kosickom-kraji .

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín, na základe vopred dohodnutého termínu.

Verejnosť môže do správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie . Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu je verejnosti prístupné najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu v sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe na adresu:

Okresný úrad Košice
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Komenského 52
040 01 Košice

Okresný úrad Košice zároveň oznamujem, že podľa § 11 ods. 4 zákona sa uskutoční dňa 28.06.2024 o 11.30 hod. v budove Úradu Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, v zasadačke č. 310 na 2. poschodí verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji“.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: KSK-SD-5-2024

Prílohy