Preskočiť na obsah

Triedený zber odpadov – systém OZV.

Za obalové a neobalové výrobky, ktoré po ich spotrebe majú potenciál skončiť ako komunálny odpad, nesie zodpovednosť ten, kto ich uviedol na slovenský trh. Tento princíp sa nazýva rozšírená zodpovednosť výrobcov. Týchto výrobcov združuje organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly (OZV pre obaly). Obec Čečehov má podpísanú zmluvu o financovaní systému triedeného zberu s OZV NATUR-PACK a. s., ktorá ako jedna z OZV pre obaly, plní za svojich klientov – výrobcov povinnosti ustanovené zákonom (https://www.naturpack.sk/sluzby/obce/ako-system-funguje/).

NATUR-PACK pomáha obciam vzdelávať verejnosť v oblasti predchádzania vzniku odpadov, triedenia odpadov, o vplyve nedôsledného triedenia na náklady triedeného zberu,   o možnostiach nakladania s odpadmi a o ďalších dôležitých témach, ako je napr. význam značiek na obaloch. Pre Vzdelávacie aktivity NATUR-PACK nájdete kliknutím na tento odkaz: verejnosť 

Zaujíma Vás ako triedime separovaný odpad? Nižšie nájdete Certifikát s údajom o množstve komunálnych odpadov, ktoré bolo na území obce Čečehov vytriedené v roku 2020