Preskočiť na obsah

Terénna sociálna práca

Obec Čečehov kontinuálne pokračuje v realizácii terénnej sociálnej práce v NP Terénna sociálna práca.

Začiatok realizácie aktivít: 08/2023
Plánovaný termín ukončenia realizácie aktivít: 01/2029

Terénna sociálna pracovníčka: Mgr. Lenka Lucová

kancelária TSP: Obecný úrad Čečehov 74, 072 11

Telefónny kontakt: 0902 928 860 alebo 056/6490201

Email: tsp.cecechov@gmail.com

Úradné hodiny: Pon- Pia: 8.00-12.00 12.30-15.00

Základné informácie o projekte

Národný projekt Terénna sociálna práca (“Spolu pre komunity”) realizovaný prostredníctvom Implementačnej agentúry MPSVR,  zabezpečuje individualizované poskytovanie podpory osobám pri riešení zložitých životných situácií a aktivizáciu osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením, so zámerom zlepšenia ich sociálneho začlenenia.

Projekt svojimi aktivitami prispieva  k zmierňovaniu dopadov chudoby a sociálneho vylúčenia na život ľudí, ktorí majú obmedzený prístup ku zdrojom a službám majoritnej spoločnosti.

Cieľovú skupinu tvoria osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením a fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii vrátane ľudí bez domova; príslušníci marginalizovaných rómskych komunít. 

Projekt je realizovaný na celom území SR. 

NP TSP a TP II. – od 1.7.2020 do 31.7.2023