Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Čečehov.

Nadpis

Zverejnené

Návrh PHRSR 2022-2030 na pripomienkovanie

ID: N-PHSR2022-2030

11.4.2022

Prílohy

Popis

Vážení obyvatelia obce Čečehov,

v prílohe Vám predkladáme návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2022-2030.

PHRSR vypracovalo mesto Michalovce, ale sú v ňom zakomponované aj obec v rámci Územia miestneho rozvoja (ÚMR), ktorých hranice katastrálnych území bezprostredne susedia s katastrálnymi územiami mesta Michalovce, a teda aj obec Čečehov.

Budeme radi, ak zašlete vaše pripomienky k ľubovoľnej časti PHRSR prostredníctvom formulára na:https://www.michalovce.sk/…/pripomienky-k-novemu-phrsr…👉Pri vypĺňaní prosím uveďte:

  • číslo strany v dokumente
  • tému, ktorú pripomienkujete
  • Vašu pripomienku, doplnenie

Pripomienky v uvedenom formáte môžete tiež zasielať na email cecehov@cecehov.sk a my ich následne prepošleme do Michaloviec.

Pripomienky môže zasielať do 25.4.2022.

ĎAKUJEME

Výzva a oznámenie o plánovanom výrube drevín v katastri obce Čečehov

27.12.2021

Prílohy

Popis

PIKOLO s.r.o., ako osoba poverená spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto

                                                          V Y Z Ý V A

všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len „vlastníkov“) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zák. č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.

Viac informácií nájdete v prílohách.

Požadovaný termín, do ktorého je potrebné vykonať výrub/okliesnenie je 23.1.2022

ZVEREJNENIE INFORMÁCIE – Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 – správa o hodnotení strategického dokumentu

ID: OCU-006/2021

28.10.2021

Prílohy

Popis

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu v sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe. Bližšie informácie v texte prílohy

Adresa dočasného prístupu na pôvodnú webstránku obce.

24.6.2020

Prílohy