Profil verejného obstarávania

Profil verejného obstarávania

Obec Čečehov

Sídlo: Obecný úrad v Čečehove, Čečehov 74, 072 11  Čečehov Slovenská republika

Štatutárny zástupca: Stanislav Mráz – starosta obce

Email: cecehov@cecehov.sk

Tel.č.: 056/6490201

Mobil: 0917945970

IČO: 00325104

DIČ: 2020738764

Obec Čečehov je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b/ zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

Verejné obstarávanie podľa schváleného harmonogramu verejného obstarávania na príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených požiadaviek zabezpečujú odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie, resp. odborná referentka obce.

Zverejnené 25. júna 2019.
Upravené 8. decembra 2019.