Preskočiť na obsah

Odpady

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad (BRKO)

Komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci - základné informácie

Triedený zber odpadov - systém OZV.