Preskočiť na obsah

Popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci – základné informácie

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2022 ŽP 6-01

V zmysle § 80 ods. 1 zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch je komunálny odpad

a) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z domácností vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických zariadení a elektronických zariadení, použitých batérií a akumulátorov a objemného odpadu vrátane matracov a nábytku,

b) zmesový odpad a oddelene vyzbieraný odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností.

Komunálny odpad nezahŕňa odpad z výroby, odpad z poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rybárstva, odpad zo septikov, kanalizačnej siete a čistiarní vrátane čistiarenského kalu, staré vozidlá, stavebný odpad ani odpad z demolácií.

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Zmesový odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov.

Za nakladanie s komunálnym odpadom zodpovedá obec, ak ide o zmesový odpad a oddelenie vyzbieraný odpad z domácností, zmesový odpad z iných zdrojov, ak je tento odpad svojím charakterom a zložením podobný odpadu z domácností a drobný stavebný odpad.

Podrobnosti o nakladaní s odpadmi na území obce Čečehov sú určené vo všeobecne záväznom nariadení obce.

Zber a prepravu komunálneho odpadu (s výnimkou biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu) a drobného stavebného odpadu vznikajúceho na území obce Čečehov zabezpečuje spoločnosť FÚRA s. r. o., IČO 3621145.