Preskočiť na obsah

Informácia – Správa o hodnotení strategického dokumentu „Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030“

Zverejnené
16. mája 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
16. mája 2024 − 6. júna 2024
Kategória

Obec Čečehov, ako dotknutá obec podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec, informuje verejnosť o doručení Správy o hodnotení strategického dokumentu „Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030“.

Oznámenie o strategickom dokumente „Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030“ je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030 | Enviroportál (enviroportal.sk)

a prílohách informácie nižšie.

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín, na základe vopred dohodnutého termínu.

Verejnosť do oznámenia o strategickom dokumente môže nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie . Oznámenie o strategickom dokumente je verejnosti prístupné najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu v sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe na adresu:

Okresný úrad Košice
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Komenského 52
040 01 Košice

Okresný úrad Košice zároveň oznamujem, že podľa § 11 ods. 4 zákona sa uskutoční dňa 29.05.2024 o 13.30 hod. v budove Úradu Košického samosprávneho kraja, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, v zasadačke č. 310 na 2. poschodí verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu „Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030“.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: KSK-SD-3-2024

Prílohy

Súvisiace dokumenty