Preskočiť na obsah

Oznámenie o strategickom dokumente Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)

Zverejnené
20. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
20. marca 2023 − 3. apríla 2023
Kategória

Obec Čečehov v zmysle § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec, informuje do troch pracovných dní od doručenia oznámenia o strategickom dokumente (doručenie 17.3.2023) o ňom verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Do oznámenia o strategickom dokumente je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Oznámenie o strategickom dokumente musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od doručenia tohto listu.

Oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030)“ je prílohou Oznámenia a je zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-kosickeho-samospravne.

Prílohy