Preskočiť na obsah

Oznámenie o strategickom dokumente Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030

Zverejnené
20. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
20. marca 2023 − 3. apríla 2023
Kategória

Obec Čečehov podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec, informuje do troch pracovných dní od doručenia oznámenia o strategickom dokumente (doručenie 17.3.2023) o ňom verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Do oznámenia o strategickom dokumente nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Oznámenie o strategickom dokumente musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od doručenia tohto listu.

Oznámenie o strategickom dokumente „Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030“ je zverejnené v prílohe a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/integrovana-uzemna-strategia-kosickeho-kraja-2022-2030

Prílohy

Súvisiace dokumenty