Preskočiť na obsah

Výzva a oznámenie o plánovanom výrube drevín v katastri obce Čečehov

Zverejnené
27. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
27. decembra 2021 − 23. januára 2022
Kategória

PIKOLO s.r.o., ako osoba poverená spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto

                                                          V Y Z Ý V A

všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len „vlastníkov“) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zák. č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.

Viac informácií nájdete v prílohách.

Požadovaný termín, do ktorého je potrebné vykonať výrub/okliesnenie je 23.1.2022

Prílohy