Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Zverejnené
29. októbra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
29. októbra 2021 − 14. novembra 2021
Kategória

Prílohy