Preskočiť na obsah

Pozvánka na OZ

Zverejnené 25.6.2023.

Dátum a Čas
Nešpecifikované

                                                           

                              

      V súlade s ustanovením § 13 ods. 4. písmeno a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m                                                                                                                                                                                                                                     zasadnutie členov  Obecného zastupiteľstva (OZ) obce  Čečehov dňa 28.6. 2023(streda) o 16 15 hod. v zasadačke  OcÚ v Čečehove .

Program:

 1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 2. Kontrola uznesení.
 3. Prerokovanie žiadosti pani Gabriely  Gonosovej o prenájme obecného pozemku.
 4. Návrh plánu na kontrolnú činnosť HK na II. polrok 2023 .
 5. Prerokovanie návrhu zmluvy o spolupráci pri výstavbe verejnej kanalizácie medzi združením Čierná voda – Uh a VVS.
 6. Návrh na zmenu rozpočtu.
 7. Informácia  poslancom o výmene akcií VVS za dlhopisy.
 8. Informácia poslancom o ukončení projektu JPÚ v Čečehove.
 9. Príprava letných kultúrno – športových podujatí.
 10. Rôzne a diskusia.
 11. Záver.