Preskočiť na obsah

Pozvánka na OZ.

Zverejnené 14.9.2023.

Dátum a Čas
19. sep 2023 16:30 – 18:00
Miesto
Obec Čečehov - zasadačka

                                 POZVÁNKA 

      V súlade s ustanovením § 13 ods. 4. písmeno a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam                                                                                                                                                       zasadnutie členov  Obecného zastupiteľstva (OZ) obce  Čečehov dňa 19.09. 2023 (utorok) o 16 30 hod. v zasadačke OcÚ v Čečehove .

Program:

 1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 2. Kontrola uznesení.
 3. Prerokovanie žiadosti pani Dobranskej o prenájme obecného pozemku.
 4. Správa HK o vykonanej kontrole.
 5. Prerokovanie žiadosti Slovenská pošta a.s. o  vyjadrenie obce k možnosti presťahovania pošty do priestorov vo vlastníctve obce za vzájomne akceptovateľných nájomných podmienok.
 6. Návrh na predlženie platnosti Komunitného plánu soc. služieb 2018-2022.(Zverejnený na webovej stránke obce pod: Rôzne – strategické dokumenty.
 7. Návrh na zmenu rozpočtu.
 8. Informácia o podaných projektoch obce.
 9. Príprava kultúrno-športových akcií do konca roka 2023.
 10. Rôzne a diskusia.
 11. Záver.