Preskočiť na obsah

Informácia o strategickom dokumente “ Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030″

Zverejnené
5. júna 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
5. júna 2023 − 26. júna 2023
Kategória

Obec Čečehov, ako dotknutá obec podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec, informuje verejnosť o doručení oznámenia o strategickom dokumente „Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030“ a zároveň oznamuje, že dokument je zverejnený na adrese:

Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2021-2030“ je zverejnené aj na webovom
sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/regionalna-inovacna-strategia-kosickeho-kraja-2121-2030

a prílohách informácie nižšie.

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín, na základe vopred dohodnutého termínu.

Verejnosť do oznámenia o strategickom dokumente môže nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie . Oznámenie o strategickom dokumente je verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od zverejnenia.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: KSK

Prílohy