Preskočiť na obsah

Zverejnenie informácie – zámer o navrhovanej činnosti „Združenie obcí Čierna voda – Uh, Kanalizácia a ČOV“.

Zverejnené
10. septembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
10. septembra 2021 − 30. septembra 2021

Navrhovateľ, Združenie obcí Čierna Voda – Uh, Senné 230, 072 13 Senné, IČO: 35 560 312 predložil dňa 26.08.2021,
na Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie zámer o navrhovanej činnosti „Združenie obcí Čierna voda – Uh, Kanalizácia a ČOV“.
Uvedený zámer o navrhovanej činnosti je zverejnený elektronicky prostredníctvom webového sídla:
https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/-zdruzenie-obci-cierna-voda-uh-kanalizacia-cov


Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu (Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce) písomné stanovisko k zámeru o navrhovanej činnosti do 21 pracovných
dní od zverejnenia uvedených informácií podľa § 23 ods. 4. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď
bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.