VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Upravené
08. dec 2019
Vyvesené na úradnej tabuli
17. decembra 2015