Návrh VZN o o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad od 1.1.2021 – zverejnenie

Upravené
30. nov 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
29. novembra 2020