Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi od 1.1.2021 – zverejnenie

Upravené
30. nov 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
29. novembra 2020