Preskočiť na obsah

Zákaz vypaľovanie – upozornenie OR HaZZ

Zverejnené 14.3.2022.

Vážení obyvatelia !

            Prichádza obdobie  jarného upratovania v našich dvoroch a záhradách a je tu čas, kedy sa občania po dlhej zime idú poprechádzať po poliach, lúkach a lesoch. S oteplením bude v prírode pribúdať ľahko horľavých látok, hlavne suchej trávy, lístia, haluzia i odrezkov z viniča a z ovocných stromov. V jarných dňoch si majitelia objektov upratujú okolie, poľnohospodári a záhradkári čistia pozemky. Pri týchto činnostiach niektorí občania vypaľujú porasty a zakladajú oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť aj napriek tomu, že to zákon zakazuje. Veľmi často sa tento zákaz porušuje a preto sa vyskytujú v jarných mesiacoch  prípady, keď  pre túto nerozvážnosť musia zasahovať hasiči, pričom požiarom dochádza k veľkým materiálnym škodám, ohrozeniu zdravia a životov  občanov ako  aj k ekologickým škodám.

            Okrem  materiálnych škôd, stratám na ľudských životoch a poškodenia ľudského zdravia, pri požiaroch   v prírodnom prostredí dochádza vplyvom vysokej teploty  k ničeniu zárodkov života v prírode. Ohňom je ohrozený hmyz, obojživelníky, plazy, drobné vtáctvo a cicavce. Drobná zver často nestačí uniknúť pred rýchlo sa šíriacim ohňom a hynie. A bez ujmy na zdraví či ohrození  života nezostávajú ani ľudia.

          Vysoké nebezpečenstvo, ktoré hrozí pri nepovolenom vypaľovaní porastov, pastvín a lúk hrozí najmä tam, kde sa tieto porasty  nachádzajú v blízkosti lesa, pričom  často dochádza  aj k rozšíreniu požiaru práve na lesný porast. Dôležitý v tomto čase je tiež dohľad nad počínaním mladistvých a detí, ich zábava býva tiež častou príčinou požiarov.

            Vážení obyvatelia!

      Hasiči Vás touto cestou upozorňujú  na zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov ako aj na zákaz zakladania ohňa na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.   Za nedodržanie zásad protipožiarnej bezpečnosti v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ako aj za porušenie zákazu vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zákaz zakladania ohňa na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, sa dopustíte priestupku na úseku ochrany pred požiarmi, za čo môže Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru uložiť občanovi  pokutu až do výšky 331 eur. Podnikateľským subjektom za porušenie týchto ustanovení, môže byť uložená pokuta až do výšky 16.596 eur. Hasiči budú vykonávať pochôdzkovú a hliadkovaciu činnosť v teréne a porušovateľom predpisov, hlavne vypaľovačom porastov, budú ukladať blokové pokuty.

Vážení obyvatelia!

Treba si uvedomiť, že protiprávnym konaním dochádza nielen k priestupku na úseku ochrany pred požiarmi, ale  rozšírením požiaru  na iné pozemky, lesné porasty, drevené stĺpy elektrického vedenia či susedné budovy dochádza k vzniku  ďalších škôd, ktoré bude musieť pôvodca požiaru uhradiť vlastníkom. Len zvýšenou opatrnosťou a dodržiavaním protipožiarnych predpisov možno predchádzať požiarom a škodám, ktoré z toho následne vyplývajú.