Preskočiť na obsah

Pozvánka na OZ v Čečehove

Zverejnené 17.6.2022.

      V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm..A/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           zasadnutie členov Obecného zastupiteľstva (OZ) obce  Čečehov dňa 22.6. 2022 o 16 30 hod. / streda/ v zasadačke OcÚ  v Čečehove .

Program:

  1. Otvorenie , určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  2. Kontrola uznesení.
  3. Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev a počtu poslancov obecného zastupiteľstva v Čečehove na ďalšie volebné obdobie(2022-2026).
  4.  Určenie pracovného úväzku pre výkon starostu obce na ďalšie volebné obdobie 2022-2026 v Čečehove  .
  5. Určenie volebných obvodov pre voľby poslancov zastupiteľstiev samosprávneho kraja pre volebné obdobie (2022- 2026).
  6. Návrh na schválenie zmeny rozpočtového opatrenia.
  7. Prerokovanie tradičných kultúrno športových podujatí usporadovaných obcou.
  8. Informácia o projekte obce cez OZ MR-MAS. (Občianske združenie ,,Medzi riekami“-  Miestna akčná skupina). 
  9. Rôzne – diskusia.
  10. Záver.

.