Preskočiť na obsah

Pozvánka na OZ v Čečehove.

Zverejnené 22.7.2022.

                                                               V Čečehove 21.7.2022         

                                 

      V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm..A/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m                                                                                                                                                                                                                                                                 zasadnutie členov Obecného zastupiteľstva (OZ) obce  Čečehov dňa 27.7. 2022 o 16 00 hod. / streda/ v zasadačke OcÚ  v Čečehove .

Program:

  1. Otvorenie , určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  2. Kontrola uznesení.
  3. Návrh na predĺženie platnosti PHSR obce Čečehov z roku 2014-2021 do konca roku 2022.

4.    Prerokovanie a návrh prenájmu obecných priestorov pre Slovensku poštu a.s..    .

5.    Príprava obecných kultúrno-športových akcií poriadané obcou .

 6.   Informácia o prípravách projektu ,, Kanalizácia okolitých obcí“. 

 7.   Informácia o projekte ,,Zlepšenie dostupnosti služieb pre MRK v obci Čečehov“.

  8.  Diskusia, záver.

.