Preskočiť na obsah

Pozvánka na OZ

Zverejnené 15.4.2024.

                                 POZVÁNKA 

      V súlade s ustanovením § 13 ods. 4. písmeno a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m                                                                                                                                                                            zasadnutie členov  Obecného zastupiteľstva (OZ) obce  Čečehov dňa 24.4. 2024 (streda) o 16 00 hod. v zasadačke OcÚ v Čečehove .

Program:

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  2. Kontrola uznesení.
  3. Stanovisko HK k Záverečnému účtu obce Čečehov za rok 2023 a návrh na schválenie Záverečného účtu obce Čečehov za rok 2023.
  4. Prerokovanie žiadosti Slovenskej Pošty, a.s. .
  5. Návrh na zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie  3/2024.
  6. Opätovné prehodnotenie výstavby materskej škôlky.
  7. Prerokovanie  kultúrno – športových podujatí v letných mesiacoch  poriadaných obcou Čečehov.
  8. Rôzne a diskusia.
  9. Záver.

                                                                Stanislav Mráz, starosta obce Čečehov.