Preskočiť na obsah

Pozvánka na OZ.

Zverejnené 28.4.2023.

      V súlade s ustanovením § 13 ods. 4. písmeno a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m                                                                                                                                                                                                                                     zasadnutie členov  Obecného zastupiteľstva (OZ) obce  Čečehov dňa 03.05. 2023(streda) o 16 15 hod. v zasadačke  OcÚ v Čečehove .

Program:

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  2. Kontrola uznesení.
  3. Sprava HK o výsledkoch kontroly.( Zverejňovanie zmlúv)
  4. Stanovisko HK k záverečnému účtu (ZÚ) Obce Čečehov a návrh na schválenie ZÚ Obce Čečehov .
  5. Prerokovanie návrhu zmluvy o združení prostriedkov medzi obcami v spoločnom projekte ,,Združenie obcí Čierna voda – Uh Kanalizácii.
  6. Prerokovanie  žiadosti o ukončení prenájmu obecných priestorov firmou EASTGARDEN s.r.o..
  7. Príprava letných kultúrno – športových podujatí.
  8. Rôzne a diskusia.
  9. Záver.