Preskočiť na obsah

Pozvánka na OZ.

Zverejnené 22.1.2023.

      V súlade s ustanovením § 13 ods. 4. písmeno a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m                                                                                                                                                                                                                                                          zasadnutie členov  Obecného zastupiteľstva (OZ) obce  Čečehov dňa 25.01. 2023 o 16 15 hod. v zasadačke  OcÚ v Čečehove .

Program:

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  2. Kontrola uznesení.
  3. Návrh na schválenie propozícií na 27. ročník Čečehovského polmaratónu a 4.ročníka Čečehovskej päťky. 
  4. Prerokovanie návrhu zmlúv o združení prostriedkov medzi obcami v spoločnom projekte ,,Združenie obcí Čierna voda – Uh Kanalizácia“..
  5. Návrh na zmenu rozpočtu RO 1/2023 a návrh na čerpanie rezervného fondu.
  6. Prerokovanie podmienok výberového konania na Hlavného kontrolóra obce k ukončeniu funkčného obdobia.
  7. Rôzne a diskusia.
  8. Záver.