Preskočiť na obsah

Pozvánka na OZ.

Zverejnené 12.12.2022.

                                                               V Čečehove 08.12.2022        

                                  

      V súlade s ustanovením § 13 ods. 4. písmeno a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m                                                                                                                                                                                                                                                                zasadnutie členov  Obecného zastupiteľstva (OZ) obce  Čečehov dňa 15.12. 2022 o 16 15 hod. / štvrtok/ v malej miestnosti KD  v Čečehove .

Program:

 1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 2. Kontrola uznesení.
 3. Stanovisko HK(Hlavný kontrolór) k viacročnému rozpočtu na roky 2023-2025.
 4. Návrh na schválenie viacročného rozpočtu na roky 2023-25.
 5. Návrh na schválenie Dodatku. č.1 – VZN č. 2 /2018 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.
 6. Návrh kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2023.
 7. Návrh a schválenie ďalších členov do komisie pre kultúru a šport a pre verejný poriadok pri OZ v Čečehove.
 8. Návrh na schválenie Požiarneho poriadku obce.
 9. Prerokovanie žiadosti pána Jozefa Strmeňa o prenajme a odkúpenia nehnuteľnosti súpisné číslo 43.
 10. Príprava Silvestra 2022.
 11. Rôzne a diskusia.
 12. Záver.

Viacročný rozpočet a dodatok č.1 VZN 2/1218 je zverejnený na obecnej stránke v sekcii úradná tabuľa a verejné vyhlášky a oznamy.