Preskočiť na obsah

Pozvánka na ustanovujúce OZ.

Zverejnené 22.11.2022.

V súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m                                                                                                                                                                                                                                                                     ustanovujúce zasadnutie  Obecného zastupiteľstva (OZ) obce  Čečehov

dňa 25.11. 2022 o 16 00 hod. / piatok/

v malej miestnosti KD  v Čečehove .

Program:

  1. Otvorenie , určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  2.  Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do OZ a odovzdanie osvedčení    novozvolenému    starostovi a poslancom novozvoleného OZ.
  3.   Zloženie sľubu novozvoleného starostu.
  4.   Zloženie sľubu poslancov novozvoleného OZ.
  5.   Vystúpenie starostu obce.
  6. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ podľa § 12 ods. 3 zákona.
  7. Zriadenie komisií pri OZ a voľba ich predsedov.
  8. Určenie platu starostu obce.
  9. Rôzne a diskusia.
  10. Záver.

.