Preskočiť na obsah

Pozvánka na OZ

Zverejnené 11.11.2021.

      V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm..A/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m                                                                                                                                                                                                         zasadnutie členov Obecného zastupiteľstva obce  Čečehov dňa 15.11. 2021

  o 16 15 hod. / pondelok/ v zasadačke OcÚ v Čečehove .

Program:

  1. Otvorenie , určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  2. Kontrola uznesení.
  3. Prerokovanie zámeru  o prenájme nehnuteľného majetku obce Čečehov z dôvodu hodného  osobitného zreteľa .
  4. Oznam o kontrole audítora za rok 2020.
  5. Návrh na zmenu rozpočtového opatrenia č. 8/2021 a oznam o rozpočtovom opatrení schváleným starostom obce – RO č. 6,7/2021
  6. Rôzne, (informácia z rokovania  s gen. riaditeľom VVS a.s. Ing. Stanislavom Hrehom o projektovom zámere kanalizácia okolitých obci, príprava 26.roč. Čečehovský polmaratón.),   diskusia.
  7. Záver.