Preskočiť na obsah

Pozvánka na OZ

Zverejnené 8.7.2024.

                                                                       

                                 POZVÁNKA 

      V súlade s ustanovením § 13 ods. 4. písmeno a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisozvolávam           zasadnutie členov  Obecného zastupiteľstva (OZ) obce  Čečehov dňa 11.7. 2024 (štvrtok) o 16 00 hod. v zasadačke OcÚ v Čečehove .

Program:

  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  2. Kontrola uznesení.
  3. Správa  HK za vykonané kontroly.
  4. Návrh na schválenie plánu kontrol na II. polrok 2024  .
  5. Návrh na zmenu rozpočtu – rozpočtové opatrenie  5/2024.
  6. Prerokovanie  kultúrno – športových podujatí v letných mesiacoch  poriadaných obcou Čečehov.
  7. Rôzne a diskusia.
  8. Záver.