Preskočiť na obsah

Pozvánka na OZ

Zverejnené 2.3.2023.

                                 

      V súlade s ustanovením § 13 ods. 4. písmeno a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov z v o l á v a m   zasadnutie členov  Obecného zastupiteľstva (OZ) obce  Čečehov dňa 06.03. 2023 o 17 00 hod. v zasadačke  OcÚ v Čečehove .

Program:

 1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 2. Kontrola uznesení.
 3. Správa HK obce Čečehov o kontrolnej činnosti v roku 2022.
 4. Správa HK obce Čečehov o výsledkoch kontroly.
 5. Prerokovanie žiadosti HK – preplatenie starej dovolenky z dôvodu ukončenia volebného funkčného obdobia.
 6. Voľba Hlavného kontrolóra.
 7. Prerokovanie návrhu zmluvy o združení prostriedkov medzi obcami v spoločnom projekte ,,Združenie obcí Čierna voda – Uh Kanalizácia“.
 8. Prerokovanie návrhu zmluvy na financovanie PD zo strany VVS.
 9. Príprava 27. ročníka ČP a 4. ročníka Čečehovskej päťky.
 10. Rôzne a diskusia.
 11. Záver.