Preskočiť na obsah

Pozvánka na OZ

Zverejnené 4.11.2022.

      V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm..A/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  zasadnutie členov Obecného zastupiteľstva (OZ) obce  Čečehov dňa 9.11. 2022 o 16 00 hod. / streda/ v malej miestnosti KD  v Čečehove .

Program:

  1. Otvorenie , určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  2. Kontrola uznesení.
  3. Návrh kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2022.
  4. Správy o vykonaní kontrol HK.
  5. Návrh na zmenu rozpočtu.
  6. Návrh na schválenie odmien poslancov a členov komisií pri OZ v Čečehove.
  7. Návrh na schválenie platby – ,,Združenie obcí Čierna voda -Uh- Kanalizácia“.
  8. Stanovisko k žiadosti pána Petra  Košča k projektovej dokumentácií na zadebnenie obecného rigola.
  9. Vyhodnotenie volebného obdobia 2019-2022.
  10.  Rôzne a záver.

.