Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi od 1.1.2021 – zverejnenie

Vyvesené
29. nov 2020
Upravené
30. nov 2020
Kategória