Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Čečehov.

Aktuálne vyvesené

Zverejnenie informácie – zámer o navrhovanej činnosti „Združenie obcí Čierna voda – Uh, Kanalizácia a ČOV“.

Navrhovateľ, Združenie obcí Čierna Voda – Uh, Senné 230, 072 13 Senné, IČO: 35 560 312 predložil dňa 26.08.2021,na Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie zámer o navrhovanej činnosti „Združenie obcí Čierna voda – Uh, Kanalizácia a ČOV“.Uvedený zámer o navrhovanej činnosti je zverejnený elektronicky prostredníctvom webového sídla:https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/-zdruzenie-obci-cierna-voda-uh-kanalizacia-cov Verejnosť môže doručiť príslušnému orgánu… Čítať viac

Vyvesené 10.9.2021 - 30.9.2021

Zvesené

Verejná vyhláška – JPÚ Čečehov – oznámenie platnosti ZUNP

Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor vydal dňa 12.8.2021 Oznámenie o platnosti zásad pre umiestňovanie nových pozemkov Jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Čečehov. Toto oznámenie je zverejnené verejnou vyhláškou na úradnej a elektronickej tabuli obce a okresného úradu a webovom sídle obce. Dokumenty si môžete stiahnuť na odkazoch v prílohách.

Vyvesené 16.8.2021 - 31.8.2021

Verejná vyhláška – JPÚ Čečehov

Obec Čečehov zverejňuje verejnou vyhláškou Návrh zásad na umiestnenie nových pozemkov pre Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálnom území obce Čečehov – po prerokovaní. Podrobnejšie informácie nájdete v prílohách.

Vyvesené 2.7.2021 - 19.7.2021

Verejná vyhláška – OÚ Michalovce, pozemková a lesný odbor k JPÚ

Text a prílohy Verejnej vyhlášky, ktorú vydal Okresný úrad Michalovce, pozemková a lesný odbor dňa 19.1.2021, č. OU-MI-PLO-2021/001117-207-Var a ktorou zverejňuje návrh všeobecných zásad funkčného využitia územia v obvode jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Čečehov nájdete v nižšie uložených súboroch

Vyvesené 22.1.2021 - 22.2.2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov – SODB 2021

Vážení obyvatelia, v roku 2021 sa na Slovensku po 10 rokoch uskutoční sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Prvýkrát v histórii Slovenska bude integrované a plne elektronické. Čo to znamená? Bližšie informácie o SODB 2021 nižšie sú uvedené nižšie v informačnom letáku alebo kliknutím na odkaz: https://www.scitanie.sk/. Už 15. 2. 2021 sa začne Sčítanie obyvateľov aj… Čítať viac

Vyvesené 13.1.2021 - 18.6.2021