Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Čečehov.

Nadpis

Zverejnené

Výzva a oznámenie o plánovanom výrube drevín v katastri obce Čečehov

27.12.2021

Prílohy

Popis

PIKOLO s.r.o., ako osoba poverená spoločnosťou Východoslovenská distribučná, a.s. (ďalej len „VSD“), ktorá je držiteľom povolenia na podnikanie v energetike podľa zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov týmto

                                                          V Y Z Ý V A

všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len „vlastníkov“) nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia spoločnosti VSD, na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa § 43 Zák. č. 251/2012 Z. z. v platnom znení.

Viac informácií nájdete v prílohách.

Požadovaný termín, do ktorého je potrebné vykonať výrub/okliesnenie je 23.1.2022

ZVEREJNENIE INFORMÁCIE – Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030 s výhľadom do roku 2050 – správa o hodnotení strategického dokumentu

ID: OCU-006/2021

28.10.2021

Prílohy

Popis

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu v sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe. Bližšie informácie v texte prílohy

Adresa dočasného prístupu na pôvodnú webstránku obce.

24.6.2020

Prílohy